ಜಕ್ಕೂರು ಕೆರೆ ಅಂಗಳವೀಗ ಮೂಲಿಕೆ ತೋಟ – Vijaya Karnataka


Vijaya Karnataka

ಜಕ್ಕೂರು ಕೆರೆ ಅಂಗಳವೀಗ ಮೂಲಿಕೆ ತೋಟ
Vijaya Karnataka
ಬೆಂಗಳೂರು: ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಡಲಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಜಕ್ಕೂರು ಕೆರೆ ಅಂಗಳವೀಗ ಅಪರೂಪದ ಗಿಡ ಮೂಲಿಕೆ(ಔಷಧ ಸಸ್ಯ)ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸುಂದರ ಉದ್ಯಾನವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡಿದೆ.

Jabón Natural Málaga Cosmética Natural Málaga

Please follow and like us:
Follow by Email78k
Facebook0
Facebook
YouTube256k
YouTube
Instagram178k
LinkedIn46k
Pinterest155k
Pinterest
RSS36k